Chương trình công tác tháng 02/2017


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 05 /TB-TrMN

                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                             Yên Thọ, ngày 29  tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2-2017

*/Trọng tâm

- Tổ chức hội thi Bé vui khỏe 2017

- Tổng kết đoàn thực tập sư phạm Trường ĐHHL

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1

Thăm các điểm trường

Trực tại điểm

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

2

Kiểm tra, duyệt hồ sơ bán trú tháng 02/2017

Hiệu trưởng

Phó HT phụ trách nuôi dưỡng, NV kế toán

 

3

Kiểm tra nội bộ đ/c Nhàn

 

 

 

Chiều: Sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

 

Đảng viên chi bộ

4

Trực tại các điểm phụ trách

Ban giám hiệu

6

Duyệt chương trình tổ chức tọa đàm 8/3

Bí thư chi bộ

Chủ tịch CĐ

Chi hội phụ nữ

7

Dự giờ thực tập sư phạm trường Đại học Hạ Long

 

 

Tổ chức tọa đàm mùng 8/3(16h40)

Ban chỉ đạo thực tập sư phạm

 

CBGVNV trường, GS TTSP

8-10

Cập nhập hồ sơ kiểm định chất lượng

Ban giám hiệu

10

Kiểm tra nội bộ đ/c Liên

 

 

Lê Thị Hạnh

Vũ Thị Hằng

13-17

Dự giờ giáo sinh thực tập sư phạm

Ban chỉ đạo thực tập

20-22

Kiểm tra sĩ số học sinh lớp

Hiệu trưởng

23

Dự Đại hội cựu chiến binh xã Yên Thọ

Hiệu trưởng

24-25

Kiểm tra hồ sơ chi bộ

Bí thư chi bộ

27

Trực trường, giải quyết côn việc cơ quan

Hiệu trưởng

28-30

Kiểm tra các tiết mục văn nghệ chuẩn bị hội thi

Hiệu trưởng

31

Họp thi đua tháng

Ban giám hiệu

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h); 

- Cổng TTĐT, lưu VT.

                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                    ( Đã ký )

 

                                                   Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu