Chương trình công tác tháng 11/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 13a/TB-TrMN

                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                               Yên Thọ, ngày 31  tháng 10  năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11-2016

*/Trọng tâm

- Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 34 ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 20/11

- Trang trí sắp xếp lớp chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1

Sáng: Họp giao ban Hiệu trưởng

Chiều: Thăm điểm lẻ

Hiệu trưởng

 

3

Duyệt  hồ sơ giáo viên các nhóm lớp

Hiệu trưởng

 

4

Kiểm tra nội bộ đồng chí Đỗ Hương

Lê Thị Hạnh

Vũ Thị Hằng

 

1-30

Chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp tiếp tục thực hiện GD ATGT, GD bảo vệ môi trường, GD tiết kiệm năng lượng

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Zika

Giáo viên các nhóm lớp

 

17/10-16/11

 

17/10- 9/12

Khối lớp 3-5 tuổi tiếp tục thực hiện chủ đề gia đình, nghề nghiệp

 

Nhóm trẻ thực hiện 2 chủ đề: "Gia đình, Các cô bác trong trường MN"

Giáo viên khối lớp 3-5 tuổi

 

Giáo viên nhóm trẻ

 

7-8

Kiểm tra nội bộ phận bếp ăn bán trú

Hiệu trưởng

 

10

Kiểm tra nội bộ, dự giờ toàn diện Đỗ Trang

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

11

Kiểm tra CSTT Việt Hà

Lãnh đạo PGD

Hiệu trưởng

 

Cả tháng

Thị Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Giáo viên

 

22-24

-Dự giờ CSTT trên địa bàn xã

BGH

 

25-28

Kiểm tra nội bộ dự giờ gv Nguyễn T Luyện,

 

 +Dự giờ Nguyễn Dung

Lê Thị Hạnh

Vũ Thị Hằng

 

Nguyễn Thị Hương

Phạm Thị Phượng

Đỗ T Hương

 

29-31

Kiểm tra và trẻ tại lớp học thông minh

BGH

 

30

Họp xét thi đua tháng

Sinh hoạt chuyên môn

BGH

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Các cơ sở TT trên địa bàn xã

- Lưu VT.

                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                  (Đã ký)

 

                                             Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu