LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2021


 

 

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MN YÊN THỌ

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 91/TB-MNYT

               Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04 năm 2021

1. Trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc  công tác phòng chống dịch bệnh cho  học sinh

- Hoàn thiện minh chứng cho công tác KĐCL

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

- Tổ chức Hội thi: Bé mầm non nhanh trí

- Kiểm tra nội bộ nhóm trẻ B1, C1,D1

2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01-3/04

Họp Hội đồng

  • BGH
  • Bảo vệ

 4/04

Chỉnh trang trường lớp,  thực hiện nghiêm túc công tác dạy và học

 Tập thể CB, GV, NV

05-15/04

Thu thập minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng

Tập thể CB,GV,NV

10-24/04

Hội thi bé mầm non nhanh trí

BGH,GV thực hiện

15/04

Kiểm tra nội bộ

Tập thể cán bộ, nhà giáo, người lao động

23-31/03

Đón đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác kiểm định chất lượng  

BGH

31/03

Tiếp tục vệ sinh trường lớp học

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh

- Ngoài lịch công tác trên, Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, của Đảng ủy-HĐND-UBND phường Yên Thọ và các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch công tác của Ban giám hiệu các đồng chí truy cập qua địa chỉ sau: http://mamnonyentho@dongtrieu.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Trường MNYT(b/c);

- Lưu: VT.  

                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

         Nguyễn Thị Kim Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu