Lịch công tác tháng 6/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 69/TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 06 /2018

*/Trọng tâm

-Tổng kết năm học và vui Tết thiếu nhi mùng 1/6

- Trông giữ trẻ trong thời gian hè 2018

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Điều chỉnh

1

Tổng kết trường và vui tết thiếu nhi mùng 1/6

-Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường

-Học sinh

-Ban đại diện phụ huynh học sinh

 

2-5

Kiểm tra hồ sơ sổ sách cuối năm của GV, nhân viên trường; Các cơ sở tư thục trên địa bàn xã để hoàn thiện lưu trữ

Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

6-29

Trực tại điểm trung tâm và chỉ đạo chung; Kiểm tra hoàn thiện các hồ sơ năm học 2017-2018

Đồng chí Lê Thị Lành

 

6-29

Trực tại điểm phụ trách và xử lý những công việc liên quan đến sức khỏe trẻ tại lớp, điểm Yên Sơn, thọ Sơn thay cho nhân viên y tế

Đồng chí Nguyễn Thị Hương

 

6-29

Trực tại điểm phụ trách và xử lý những công việc liên quan đến sức khỏe trẻ tại lớp, điểm Yên Lãng thay cho nhân viên y tế

Đồng chí Lê Thị Hạnh

 

30

Họp trường

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm hè

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

   Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu