Phân công chuyên môn


 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

1

Vũ Thị Phúc Yên

1959

1976

Hiệu trưởng

Trung cấp

Phụ trách chung

2

Ngô Thị Lữa

1958

1978

Hiệu phó

Trung cấp

Chỉ đạo CM 4, 5 tuổi, CSVC, lao động

3

Nguyễn Thị Hương

1972

1994

Hiệu phó

Đại học

Chỉ đạo CM 3 tuổi, PCGD, phong trào

4

Hoàng Thị Nhạn

1982

2001

Hiệu phó

Đại học

Chỉ đạo CM nhà trẻ, CSND, CNTT, văn nghệ

5

Bùi Thị Lan

1959

1979

CTCĐ - GV

Trung cấp

Chủ tịch công đoàn, nuôi dưỡng khu YL3

6

Trần  Thị Loan

1974

1992

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 4 tuổi YL3

7

Nguyễn Thị Yến

1981

2000

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp nhà trẻ Thọ Sơn

8

Vũ Thị Hằng

1978

2000

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 3tuooir Yên Sơn

9

Bùi Thị Hợi

1983

2004

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 5 tuổi Yên Lãng 3

10

Nguyễn Thị Sông Hương

1972

2000

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 3 tuổi Yên Lãng 3

11

Nguyễn Thuỳ Linh

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi lớp 3 tuổi Yên Sơn

12

Đỗ Thị Trang

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 4 tuổi Thọ Sơn

13

Bùi Ngọc Anh

1971

1993

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp 5 tuổi Xuân Quang

14

Trần Thị Biên

1981

2009

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi điểm Xuân Quang

15

Nguyễn Thị An

1964

1994

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi điểm Thọ Sơn

16

Vũ Thị Hường

1981

2002

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 4 tuổi XN 906

17

Ngô Thị Lương

1980

2009

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 5 tuổi thọ Sơn

18

Ngô Thanh Thuỷ

1987

2008

Giáo viên

Cao đẳng

GVCN lớp 3 tuổi Thọ Sơn

19

Ngô Thị Trang

1990

2009

Giáo viên

Trung cấp

GVCN lớp NT Xuân Quang

20

Nguyễn Thị Sinh

1988

2010

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 3 tuổi Thọ Sơn

21

Đỗ Thị Huệ

1986

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp NT Thọ Sơn

22

Vũ Thị Trang

1981

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi điểm Thọ Sơn

23

Trịnh Thị Biên

1990

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV Phụ lớp 5T Yên Lãng 3

24

Đào Thị Hồng

1991

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV nuôi lớp 4T XN 906

25

Phạm Thị Mai

1987

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 4T Thọ Sơn

26

Hoàng Thị Thu Nga

1990

2010

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 4T Thọ Sơn

27

Phạm Thị Thuý

1985

2011

Giáo viên

Trung cấp

GV phụ lớp 3 tuổi Yên Lãng 3

28

Trần Thị Hoa

1981

2009

Kế toán

Đại học

Kế toán

29

Lê Thị Thu Ngà

1983

2011

Y tế học đường

Trung cấp

Y tế học đường

30

 Đỗ Thị Quyên

1986

2011

HC - VT

SC

Hành chính – văn thư