Phân công giáo viên dạy mẫu giáo 5Tuổi


          PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

 
 

 

 

                          Số:  27 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

                          

         Yên Thọ, ngày 01 tháng 08 năm 2016

                    

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công giáo viên  giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi

Năm học 2016-2017

                  

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

       Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2015- 2016;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào năng lực công tác của giáo viên.

XÐt ®Ò nghÞ cña bé phËn chuyªn m«n nhµ tr­êng,

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công  giáo viên giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Yên Thọ năm học 2016-2017  gồm các đồng chí( có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Các đồng chí giáo viên dạy lớp 5- 6 tuổi được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

 Điều 3. Các bộ phận văn phòng, phụ trách chuyên môn, kế toán và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

                                     

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

- Như điều 3(t/h) ;

- Lưu hồ sơ trường, VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                   Lê Thị Lành 

                            

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu