Công khai hóa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( Lần 1)


Công khai hóa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng lần 1

Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 1- tháng 9 năm học 2016 – 2017

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

Cân, đo, khám sức khỏe lần 1

STT

Độ tuổi

SDD thể nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thể thấp còi

Tỷ lệ %

Cân nặng cao hơn so với tuổi

Tỷ lệ %

1

25 – 36  tháng tuổi 

0/46 Trẻ

0

0

0

0

0

2

3 tuổi

01/57 trẻ

2,0

0

0

0

0

3

4  tuổi

03/96trẻ

3,1

03/96 trẻ

3,1

0

0

4

5 tuổi

07/101 trẻ

6,9

01/101 trẻ

0,99

2/101trẻ

1,9

                                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                                              Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu