Thực đơn tháng 10/2019 

Thực đơn tháng 10 năm 2019

 

Thực đơn tháng 09/2019  

Thực đơn tháng 09 năm 2019

Thực đơn tháng 4 năm 2019  

Thực đơn tháng 3 năm 2019  

Thực đơn tháng 2 năm 2019  

Tài chính công khai ngày 07/01/2020  

Tài chính công khai ngày 07/01/2020 Tổng số xuất ăn: 248học sinh x 15.000đ = 3.720.000đ Số chi trong ngày: 3.720.000đ Số dư cuối ngày : 0 đ

Thực đơn tháng 01/2019  

Thực đơn tháng 12 năm 2018  

Thực đơn tháng 11 năm 2018  

Thực đơn tháng 10/2018  


Các trang: 1  2