Thời khóa biểu năm học 2013-2014


 

THỜI KHÓA BIỂU CHO CÁC ĐỘ TUỔI NĂM HỌC 2013 - 2014

 

THỨ

NHÀ TRẺ

MG BÉ

MG NHỠ

MG LỚN

 

 

2

Sáng

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

Phát triển thể chất

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

3

Sáng

Nhận biết tập nói

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

4

Sáng

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển thẩm mĩ

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

5

Sáng

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

Phát triển nhận thức

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

 

 

6

Sáng

HĐVĐV

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển ngôn ngữ

 

Chiều

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ

- Ôn bài

- Hoạt động góc

- Nêu gương – Trả trẻ