Công khai tiền ăn ngày 24-03-2021


Tổng xuất ăn trong ngày là 271 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ / ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn là 4.471.500đ ( Bốn triệu bốn trăm bẩy mốt nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu