Thông báo chương trình công tác tháng 01/2019


PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃC ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 
   

Số:  211 /BC- TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

         Yên Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1-2019

*/Trọng tâm

- Tổ chức chương trình ngoại khóa: Ngày Tết quê em

- Kiểm tra nội bộ trường học

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

Ghi chú

1-30

Các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phát triển, duy trì sĩ số học sinh ra lớp, tiếp tục huy động học sinh đến trường, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giáo viên

 

1-30

Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm , tiếp tục phòng chống dịch bệnh mùa đông. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

Phó Hiệu trưởng

TTCM, TPCM

Giáo viên, nhân viên

 

15-30

Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học đ/c Đỗ Trang, Đ/c Trần Thị  Thêm, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Luyện

Ban kiểm tra nội bộ trường

 

 

 

5

kiểm tra  hồ sơ sổ sách các nhóm lớp về công tác bán trú

Duyệt hồ sơ giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng

 

Ban giám hiệu

 

 

8-11

Rà soát cơ sở vật chất các điểm trường

 

Ban giám hiệu

 

19

Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Ngày Tết quê em

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Phụ huynh, học sinh trường

 

14-27

thu thập minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng

 

Ban giám hiệu

 

5-29

Kiểm tra Cơ sở tư thục trên địa bàn xã

Đ/c Lành,  Hạnh, Vân

 

30

Kiểm tra hồ sơ  nghị quyết Đảng viên đ/c Mai, Luyện, Hợi

 

 

31

Họp Ban giám hiệu xét thi đua tháng

Ban giám hiệu

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Các cơ sở TT trên địa bàn xã;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

      Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu