Thống kê chất lượng năm học 2013-2014


 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

 

STT

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KS đầu năm

250

230

92

15

6

5

2

210

84

43

16