Thời khóa biểu năm học 2014-2015


THỜI KHÓA BIỂU MẪU GIÁO 5 TUỔI

NĂM HỌC 2014 -2015

 

        THỨ

NỘI DUNG

2

Sáng

LVPTTC - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

3

Sáng

LVPTNT - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

4

Sáng

LVPTNN - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

5

Sáng

LVPTNT- HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

6

Sáng

LVPTTM - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

 

Nơi nhận:                                                                                                                    Phó hiệu trưởng

- BGH,GV,NV(t/h)                                                                                                                  ( Đã ký)

- Lưu VPT                                                                                         

                                                                                                                                       Bùi Thị Hương

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU MẪU GIÁO 3,4 TUỔI

NĂM HỌC 2014 -2015

 

        THỨ

NỘI DUNG

2

Sáng

LVPTTC - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

3

Sáng

LVPTNT- HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

4

Sáng

LVPTNN - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

5

Sáng

LVPTNT- HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

6

Sáng

LVPTTM - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

 

         Nơi nhận:                                                                                                       Phó hiệu trưởng                    

- BGH,GV,NV(t/h)                                                                                                         ( Đã ký)

- Lưu VPT                                                                                                                 Dương Thị Tâm

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU 2 TUỔI

NĂM HỌC 2014 -2015

 

        THỨ

NỘI DUNG

2

Sáng

LVPTTC - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

3

Sáng

LVPTNT-  HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

4

Sáng

LVPTNN -  HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

5

Sáng

LVPTTCXH VÀ TM - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

6

Sáng

LVPTNN - HĐNT – HĐ Góc

 

 

Chiều

- Ôn bài học sáng - Chơi tự do ở góc 
- Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương - Trả trẻ

 

         Nơi nhận:                                                                                                   Phó hiệu trưởng

- BGH,GV,NV(t/h)                                                                                                    ( Đã ký)

- Lưu VT

                                                                                                                               Hoàng Thị Nhạn

                                                                                                  

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu