Chương trinh công tac thang 12/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 15 /TB-TrMN

                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                          Yên Thọ, ngày 01 tháng 12  năm 2016

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12-2016

*/Trọng tâm

- Các nhóm lớp tổ chức vui văn nghệ chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22/12

- Kiểm tra nội bộ trường học

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1

Dự giờ hoạt động đón trẻ, thể dục sáng đ/c Nguyễn Thị Dung

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

 

2

Dự giờ hoạt động đón trẻ, thể dục sáng đ/c Hoàng Thị thu Nga

Lê Thị Lành

 

 

5-7

Kiểm tra về công tác truyền thông y tế trường học, Kiểm tra hồ sơ sổ sách y tế

Hiệu trưởng

 

8-14

 

 

 

 

 

 

 

14

Giao cho các đồng chí PHT kiểm tra, đến CSTT duyệt giáo án, hướng dẫn giáo viên CSTT, giáo viên trường về chuyên môn, kỹ năng phòng tránh TNTT cho trẻ.

 

Kiểm tra đột xuất các nhóm lớp về tổ chức ăn ngủ cho trẻ

 

Dự giờ đồng chí Bùi Hợi theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

Các đ/c Phó Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Lê Thị Hạnh

Vũ Thị Hằng

 

16

 

 

 

19

Dự giờ đồng chí Sông Hương theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

 

 

Duyệt hồ sơ GV, NV

Nguyễn Hương

Phạm Phượng

Đỗ Hương

 

Hiệu trưởng

 

20

Dự giờ đồng chí Nga  theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

 

Lê Thị Lành

Bùi Thị Hương

 

21

Dự giờ đồng chí Ngô Thủy theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

 

Nguyễn Hương

Phạm Phượng

Đỗ Hương

 

22-24

Kiểm tra hồ sơ chi bộ, nghị quyết đảng

 

Kiểm tra vệ sinh, an toàn CSVC các điểm, nhóm lớp phụ trách

Bí thư chi bộ

 

03 đồng chí Phó Hiệu trưởng

 

26-30

Dự bếp các ăn,  duyệt giáo án

Hướng dẫn giáo viên về cách chăm sóc trẻ, đảm bảo an toàn phòng tránh TNTT cho trẻ

Chiều 30/12: họp BGH

03 đồng chí Phó Hiệu trưởng

 

31

Họp trường

CBGVNV trường

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Các cơ sở TT trên địa bàn xã

- Lưu VT.

                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                   (Đã ký)

 

                                               Lê Thị Lành

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu