Công khai tiền ăn ngày 26-03-2021


Tổng số xuất ăn 261 trẻ

Số tiền ăn một trẻ /ngày 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.306.500đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu