Phân công công việc năm học 2014- 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

  Số:  08 /QĐ-TrMN          

 

                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           
                                 

Đông Triều, ngày     tháng     năm 2014

 

 

                          

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 Năm học 2014-2015"

                      

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                    Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non( Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng

                    Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2014- 2015.

                   Căn cứ vào năng lực công tác của giáo viên.

                  Xét tình hình thực tế của Trường Mầm non Yên Thọ.

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH

 

                   Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014-2015 của Trường Mầm non Yên Thọ  gồm các đồng chí( có danh sách kèm theo)

      

                   Điều 2: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

                   Điều 3. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                               

Nơi nhận  

- Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều(b/c)

- Như điều 3(t/h)

- Lưu vt

                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                       ( Đã ký)

 

 

                                                                   Lê Thị Lành

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

                                        Đông Triều, ngày        tháng        năm 2014

 

DANH SÁCH

Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trường Mầm non Yên Thọ - Năm học 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TrMN ngày     tháng      năm 2014)

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1

Hiệu trưởng

Đ/c Lê Thị Lành

-Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

+Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng

  • Tham gia sinh hoạt tại tổ văn phòng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Phó Hiệu trưởng 1

Nguyễn Thị Hương

-Phụ trách các phong trào thi đua

-Phụ trách chuyên môn(giảng dạy) nhóm lớp 3,4 tuổi, cùng Hiệu phó 3 phụ trách , kí duyệt hướng dẫn hồ sơ sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch chuyên đề…

-Phụ trách phần mến thi đua khen thưởng.

- Tổ chức các Hội nghị của nhà trường

- Phụ trách kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi , trang trí sắp xếp lớp của nhóm, lớp được phân công phụ trách

-Cập nhập các thông tin(công văn đến) từ 6h- 9h các ngày trong tuần

-Phụ trách VHVN-TDTT

-Cùng với Hiệu phó 3 chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài.

-Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Mẫu giáo

 

Hiệu phó 2

Hoàng Thị Nhạn

 

-Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP huyện, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền nutrikidt,

-Phụ trách phần mền kiểm định chất lượng

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường

-Cập nhập các thông tin(công văn đến) từ 9h- 12h các ngày trong tuần

-Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 1 tin bài.

-  Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trẻ

 

Hiệu phó 3

Dương Thị Thanh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phụ trách phần mềm  PCGDMN, phụ trách PCGDMN trong toàn xã

-Phụ trách chỉ đạo chuyên môn(giảng dạy) khối 5 tuổi: cùng Hiệu phó 1 phụ trách hướng dẫn GVcác loại hồ sơ, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch chuyên đề…

-- Phụ trách kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi , trang trí sắp xếp nhóm lớp 5 tuổi

- -Cập nhập các thông tin(công văn đến) từ 12h-18h các ngày trong tuần

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Phân công  trực trưa BGH, phân công giáo viên trông trưa hàng tháng

-Cùng với Hiệu phó 1 chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài.

- Phụ trách các phong trào do ngành phát động

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn  tổ mẫu giáo

 

Tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo

Bùi Thị Hợi

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quảgiáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

-Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ

 

NHÂN VIÊN

 

-Nhân viên VT-HC

-Tổ phó tổ Văn phòng

Đỗ Thị Quyên

-Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c Hiệu trưởng

- Soạn thảo văn bản

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi

- Viết và đăng các tin bài trên trang

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường

- Thủ quỹ trường

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

 

Nhân viên y tế

Lê Thị Thu Ngà

- Quản lí chăm sóc sức khỏa trẻ

+ xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch, kiểm tra đảm bào an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

- Cùng Hiệu phó 3 cập nhập phần mềm PCGDMN

- Phụ trách kiểm tra VSATTP.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

 

Nhân viên kế toán

Tổ trưởng tổ văn phòng

Trần Thị Hoa

                 Nhân viên kế toán

 Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

 

 

Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

- Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  trong thời gian dạy hè

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất , danh dự uy tín nhà giáo , gương mâux thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, cac quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

 

Ngô Thị Lương

5 tuổi A1- 30 cháu

 

Thủy

 

Đỗ  Thị Hương

5 tuổi A2- 30 cháu

 

Bùi Thị Hợi

 

Hoàng Thị Thu Nga

5 tuổi A3- 35 cháu

 

Sông Hương

 

Thúy

4 tuổi B1 YL3- 35 cháu

 

Dung

 

 

 

 

Bùi Ngọc Anh

4 tuổi B2 XQ- 26 cháu

 

Nghĩa

 

Vũ Trang

4 tuổi B3 Yên Sơn- 25 cháu

 

 

Đỗ Trang

 

Nguyễn Thị Sinh

4 tuổi B4 Thọ Sơn- 35 cháu

 

Luyện

 

Thuyễn

3 tuổi C1 YL3- 25

 

Trần Thị Loan

 

Trịnh Thị Biên

3 tuổi C2 Thọ Sơn- 25 cháu

 

Phạm Thị Mai

 

Vũ Thị Hường

3 tuổi C3 906- 25 cháu

 

Nguyễn Thùy Linh

 

Trần Thị Biên

2 tuổi D1 XQ- 16 cháu

 

Lan

 

Nguyễn Thị An

 

2 tuổi D2  Y S – 8 cháu

 

Đỗ Thị Huệ

2 tuổi D3  T S- 16 cháu

 

Ngô Thị Trang

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu