Lịch công tác tháng 05/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

Số: 69/TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018

 

*/Trọng tâm

-Tổng kết thực hành sư phạm tập trung đợt 2

- Tổng kết năm học 2017-2018 vui tết thiếu nhi mùng 1/6

- Họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Ghi chú

1

Trực trường

Sáng

Chiều

 

Đ/c Lê Thị Lành

Đ/c Lê Thị Hạnh

 

2

Họp hội ý Ban chỉ đạo thực hành sư phạm tập trung đợt 2

Ban chỉ đạo thực hành sư phạm tập trung đợt 2

 

3-4

Kiểm tra cơ sở vật chất các điểm trường lẻ: Yên Sơn, Thọ Sơn

Hiệu trưởng

 

5

BGH trực tại điểm trưởng phụ trách

Ban giám hiệu

 

 

7-11

Duyệt kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên, nhân viên trường

Ban giám hiệu

 

14

Rà soát lại danh sách học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN 5 tuổi  năm học 2017-2018

Phó Hiệu trưởng

 

14-17

Duyệt hồ sơ bán trú các nhóm lớp, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

-Tổng hợp các số liệu báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

Hiệu trưởng

 

 

Phó Hiệu trưởng

 

18

Kiẻm tra các nhóm lớp trang trí sắp xếp lớp chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5

Ban giám hiệu

 

21-24

Chỉ đạo giáo viên, nhân viên đánh giá viên chức cuối năm, chuẩn nghề nghiệp GVMN năm học 2017-2018

Ban giám hiệu+TTCM

 

25

Họp phụ huynh cuối năm các nhóm lớp

GV các nhóm lớp

 

28-30

Hoàn tất các báo cáo nộp cấp trên

Ban giám hiệu

 

31

Kiểm tra các điều kiện thiết yếu phục vụ cho công tác tổng kết năm học 2017-2018

Ban giám hiệu

 

1/6

Tổng kết cuối năm và vui tết thiếu nhi mùng 1/6

CBVGNV trường

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Lê Thị Lành


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu