Lịch công tác tháng 03 năm 2018


PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 45 /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Yên Thọ, ngày  01 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

*/Trọng tâm

- Gặp mặt đoàn thực tập sư phạm Trường ĐHHL

-Tổ chức tọa đàm ngày 8/3

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

1

Gặp mặt đoàn thực tập sư phạm trường Đại học Hạ Long

Ban chỉ đạo

23 giáo sinh TTSP

2-5

Kiểm tra, duyệt hồ sơ bán trú tháng 02/2018

Hiệu trưởng

Phó HT phụ trách nuôi dưỡng

 

6-9

Kiểm tra dự giờ giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ trường học

10

Ban giám hiệu trực tại điểm phụ trách

Ban giám hiệu

12-16

Kiểm tra dự giờ giáo sinh thực tập sư phạm các lớp: 3 tuổi C1,C2; 4 tuổi B1,B2;5 tuổi A1

Ban giám hiệu

19-21

Kiểm tra hồ sơ giáo viên các nhóm lớp

Ban giám hiệu

22-24

Bổ xung hồ sơ kiểm định chất lượng GD

 HP phụ trách

26

Kiểm tra cơ sở vật chất điểm lẻ

Hiệu trưởng

Phó HT phụ trách CSVC

27-29

Dự giờ giáo sinh thực tập sư phạm

Ban giám hiệu

 

30

Kiểm tra ra hạn hợp đồng cấp dưỡng

ban giám hiệu

31

Họp trường

Cán bộ giáo viên, nhân viên

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 
   

  Lê Thị Lành

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu