Thông báo về việc phân công cho các đồng chí CBQL - Năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                      Số:   12 /TB-TrMN

 

           Yên Thọ, ngày 12  tháng 10  năm 2016

   Thông báo

"V/v Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ quản lý

Năm học 2016-2017"

Thực hiện Quyết định số: 3822 /QĐ- UBND ngày 30/092016 Về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thị xã( kể từ ngày 05/10/2016);

Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường MN Yên Thọ;

Căn cứ vào tình hình thực tế.

Trường Mầm non Yên Thọ, phân công các đồng chí cán bộ quản lý nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ (Nhiệm vụ trong thông báo này thay cho nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 26/QĐ-TRMN ngày 01/08/2016 V/v phân công nhiệm vụ cho CBGVNV năm học 2016-2017) cụ thể sau:

  1. Đồng chí  Lê Thị Lành- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

- Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

+Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

     + Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

-Tham gia sinh hoạt tại tổ nhà trẻ

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Yên Hợp, Yên Lãng 3, Yên Sơn huy động trẻ ra lớp

2. Đồng chí  Bùi Thị Hương- Phó Hiệu trưởng

-Phụ trách chỉ đạo chuyên môn khối lớp 5 tuổi, : phụ trách hướng dẫn GVcác loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ.

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

-  Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ MG

-Phụ trách mảng nuôi dưỡng, hồ sơ bán trú: ba bước thực hiện hướng dẫn của trung tâm YTDP huyện, sổ tính thực đơn, thiết lập dưỡng chất hàng ngày(tính theo chương trình phần mền nutrikidt, phụ trách phần mềm Quản lý mầm non.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, Phụ trách ANTT,  phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học. 

-Phụ trách tư thục Thảo nguyên: hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống kiểm tra dự giờ giáo viên....

- Phụ trách công tác khuyến học, phụ trách báo cáo thống kê đầu năm

- Xây dựng kế hoạch: Nâng cao chất lượng tong việc  CS-GD trẻ; Kế hoạch kiểm tra nội bộ. Xây dựng trường MN chuẩn quốc gia. Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN

- Phụ trách và trực tại điểm Yên Lãng.

- Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Yên Lãng 1,2, Thọ Tràng huy động trẻ ra lớp

- Hướng dẫn chỉ đạo quản lý hồ sơ đầu năm, hồ sơ trẻ

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

3. Đồng chí  Lê Thị Hạnh - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường. Kiểm duyệt đăng bài. Chỉ đạo viết tin bài đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài. Kiểm soát công văn đi đến

- Phụ trách phần mềm PCGD-XMC

-Phụ trách VHVN-TDTT. Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động. Phụ trách phân công tổ chức các hội nghị lễ hội.

- Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ CBGV; công tác pháp chế…

- Tham gia giáo dục 4 giờ trong 1 tuần

- Phụ trách chuyên môn khối lớp 4 tuổi và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ Mẫu giáo

- Phụ trách tư thục Thanh Huyên, Việt Hà: hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, kiểm tra dự giờ giáo viên…

- Phụ trách điểm và trực tại điểm Yên Sơn, Xuân Quang

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv phụ trách về phần mềm quản lý GDMN, phối kết hợp cùng hoàn thiện KĐCL

- Phụ trách chung về cơ sở vật chất.

- Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng

- Phụ trách phối kết hợp với các thôn Thọ Sơn, Trại Hà

 huy động trẻ ra lớp

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

4. Đồng chí  Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng:

- Phụ trách mảng chế độ chính sách cho trẻ em.

- Phối kết hợp công đoàn phụ trách thăm hỏi ốm đau, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi. Tổ chức cho học sinh thăm quan di tích lịch sử địa phương, trường tiểu học…

- Phụ trách phòng chống thiên tai, lũ lụt, xd kế hoạch, có phương án phòng chống bão lũ..

- Phụ trách các phong trào thi đua. Phụ trách thi đua khen thưởng, phần mềm thi đua; kế hoạch xây dựng CSVC, cảnh quan sư phạm gắn với phong trào xây trường học thân thiện học sinh tích cực, xây dựng trường học an toàn phòng tránh TNTT; xây dựng kế hoạch Công tác tuyên truyền – Phối kết hợp các đoàn thể, Ban đại diện phụ huynh học sinh, các đơn vị lực lượng trên địa bàn xã

- Phụ trách việc thực hiện ATGT trường học, xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện của CBGVNV, chỉ đạo việc phối kết hợp với phụ huynh thực hiện các quy định về ATGT.

- Phụ trách chuyên môn khối lớp 3 tuổi, nhà trẻ và tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ Nhà trẻ.

- Thực hiện và kiểm tra hướng dẫn gv về phần mềm quản lý GDMN.

- Phụ trách chỉ đạo hồ sơ học sinh đầu năm học, hồ sơ họp phụ huynh đầu năm, phụ trách mảng tuyên truyền phối kết hợp phụ huynh, giáo viên trong việc tổ chức thăm quan học tập.

- Phụ trách điểm Thọ Sơn, Trại Hà và trực tại điểm Thọ Sơn

- Nộp báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn tháng của tổ về Hiệu trưởng chậm ngày 28 hàng tháng. Nộp nghị quyết, biên bản sinh hoạt tổ(ít nhất 2 lần /tháng) về Hiệu trưởng chậm nhất là ngày mùng 5 tháng sau.

       Trên đây là Thông báo"V/v Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ quản lý năm học 2016-2017". Nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công và thực hiện theo sự điều động của Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- Các đồng chí CBQL  trường(t/h);

-Lưu VT.

TM. TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

               HIỆU TRƯỞNG

 

                Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu