Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN YÊN THỌ

 

 

Số: 58/MNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Thọ, ngày 11 tháng 04 năm 2020

 

LỊCH TRỰC

TRỰC XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

        Thực hiện các văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT, UBND thị xã Đông Triều về việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virut Coronan gây ra, Trường mầm non Yên Thọ bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực nhà trường tại điểm trung tâm và các cơ sở lẻ trong thời gian học sinh nghỉ học tiếp tục nghỉ học tuần 3/04/2020 để thực hiện công tác vệ sinh môi trường và giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch.

        - Thời gian trực tại nhà trường: từ 7h30' đến 16h30' hàng ngày.

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

Ghi chú

1

Thứ 2

(Ngày 13/04/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

979450252

Trung tâm

Nguyễn Thị Thảo

Nhân Viên

977969886

Trung tâm

Bùi Thị Hợi

Giáo viên

0386390229

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

2

 

 

Thứ 3

(Ngày 14/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

0352313611

Trung tâm

Nguyễn Thị Luyện

Giáo viên

988391746

Trung tâm

Hà Minh Nghĩa

Giáo viên

0398024150

Thọ Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

3

 

Thứ 4

(Ngày 15/04/2020)

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

393696288

Trung tâm

Vũ Thị Hằng

Giáo viên

982720969

Trung tâm

Đỗ Thị Trang

Giáo viên

0987145134

Thọ Sơn

Vũ Thị Hường

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

 

Thứ 5

(Ngày 16/04/2020)

Nguyễn Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0979450252

Trung tâm

Ngô Thị Trang

Giáo viên

0389391706

Trung tâm

Ngô Thị Lương

Giáo viên

0782258929

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

 

Thứ 6

(Ngày 17/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

352313611

Trung tâm

Hoàng Thị Thu Nga

Giáo viên

362839690

Trung tâm

Đào Thị Hồng

Giáo viên

0332011991

Thọ Sơn

Nguyễn Thị Sinh

Giáo viên

0399079512

Yên Sơn

 

Thứ 7

(Ngày 18/04/2020)

Nguyễn Thị Vân

P.Hiệu trưởng

393696288

Trung tâm

Phạm Thị Phượng

Giáo viên

388288552

Trung tâm

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0328931974

Thọ Sơn

Vũ Thị Hường

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

 

Chủ Nhật

(Ngày 19/04/2020)

Lê Thị Hạnh

P.Hiệu trưởng

352313611

Trung tâm

Trần Thị Biên

Giáo viên

904243138

Trung tâm

Hà Minh Nghĩa

Giáo viên

0398024150

Thọ Sơn

Đỗ Thị Thuyến

Giáo viên

0368695289

Yên Sơn

 

Ngoài thời gian trực, khi có vấn đề cần báo cáo, đề nghị các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo trực tiếp cho Hiệu trưởng nhà trường để kịp thời báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT.

T/M NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    Nguyễn Thị Vân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: