Thông báo lịch công tác tháng 7 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

Số: 87b /TB-TrMN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Yên Thọ, ngày 02 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 07/2018

 

*/Trọng tâm

- Trông giữ trẻ trong thời gian hè 2018

*/Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

Điều chỉnh

2

Kiểm tra hồ sơ bán trú tháng 6/2018

Duyệt chi lương trông giữ trẻ trong thời gian hè cho CBGVNV làm hè

Đồng chí Lê Thị Lành

 

2-31

Trực tại điểm trung tâm vào các ngày thứ 5,6,7 hàng tuần  và chỉ đạo chung

Đồng chí Lê Thị Lành

 

2-31

Trực tại điểm Yên Sơn, Thọ Sơn và xử lý những công việc liên quan đến sức khỏe trẻ tại lớp, điểm Yên Sơn, thọ Sơn thay cho nhân viên y tế

Đồng chí Nguyễn Thị Hương

 

2-31

Trực tại điểm Yên Lãng và xử lý những công việc liên quan đến sức khỏe trẻ tại lớp, điểm thay cho nhân viên y tế

 

 

Đồng chí Lê Thị Hạnh

 

 

 

 

1/8

Họp trường

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm hè

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV,NV(t/h);

- Cổng TTĐT, lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 Lê Thị Lành

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu