Tài chính công khai ngày 07/01/2020

Tài chính công khai ngày 07/01/2020
Tổng số xuất ăn: 248học sinh x 15.000đ = 3.720.000đ
Số chi trong ngày: 3.720.000đ
Số dư cuối ngày : 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu