Công khai tiền ăn ngày 14-04-2021


Tổng xuất ăn là 285 xuất

Tiền ăn 1trer/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.702.500đ ( Bốn triệu bảy trăm linh hai nghìn năm trăm đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu