Công khai tiền ăn ngày 01-04-2021


Tổng xuất ăn là 277 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ /ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.570.500đ ( Bốn triệu năm  trăm bảy mươi  nghìn năm trăm đồng)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu