Công khai tiền ăn ngày 15-04-2021


Tổng xuất ăn là 288 xuất 

Tiền ăn 1 trẻ/ngày là 16.500đ

Tổng tiền ăn trong ngày là 4.752.000đ ( Bốn triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu