QUYẾT ĐỊNH V/v phân công giáo viên giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi Năm học 2017-2018


          PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ  ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

 

 
                       

   Số: 14 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
               

Yên Thọ, ngày 01 tháng 08 năm 2017

                    

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công giáo viên giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi

Năm học 2017-2018

                  

                        HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ

       Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non (Ban hành kèm theo Văn bản số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017- 2018;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ vào năng lực công tác của giáo viên.

XÐt ®Ò nghÞ cña bé phËn chuyªn m«n nhµ tr­êng,

 

                                                  QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công  giáo viên giảng dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi trường Mầm non Yên Thọ năm học 2017-2018  gồm các đồng chí( có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Các đồng chí giáo viên dạy lớp 5- 6 tuổi được hưởng mọi chế độ chính sách quy định hiện hành.

 Điều 3. Các bộ phận văn phòng, phụ trách chuyên môn, kế toán và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

                                     

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

- Như điều 3(t/h) ;

- Lưu hồ sơ trường, VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

 

                        Lê Thị Lành 

                            

 DANH SÁCH

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔ NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số 14 /QĐ-TrMN ngày 01 tháng 08  năm 2017)

 

STT

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

 

    ĐỊA CHỈ  

 

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Hằng  

Đại học

 

Lớp 5-6 tuổi A1

Điểm trung tâm Thôn Yên Lãng 3

 

 

2

Phạm Thị Thúy

Đại học

 

 

3

Đỗ Thị Hương

Đại học

 

 

Lớp 5-6 tuổi A2

Điểm trung tâm Thôn Yên Lãng 3

 

 

 

4

Nguyễn Thị Luyện

Đại học

 

 

5

Nguyễn Thị Dung

Đại học

 

Lớp 5-6 tuổi A3

Điểm lẻ Thôn Thọ Sơn

 

 

6

Đỗ Thị Trang

Đại học

 

 

 

(Danh sách này ấn định 06  người)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu