Lịch trực tuần 4 tháng 7/2020 

Lịch trực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè và xử lý các công việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

 

Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020  

Lịch trực ngày Lễ 30/4 và 01/5/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 4/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 04 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 03 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 03 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 03 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 3 tháng 03 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 03 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 2 tháng 03 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 1 tháng 03 năm 2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 1 tháng 03 năm 2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 2/2020  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, Tuần 4 tháng 2/2020

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virut mới Corona  

Lịch trực phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virut mới Corona - Tuần 3 tháng 02 năm 2020